Εκπόνηση από την Ε.Ι.Φ. «Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2022-2025»

10/5/2022

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο αρμοδιότητά της (Ν. 4589/2019, άρθρο 33) η Ε.Ι.Φ. του Παντείου Πανεπιστημίου εκπόνησε και κατέθεσε στη Σύγκλητο «Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» για την τετραετία 2022-2025. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση της 9ης Μαϊου 2022. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τους κάτωθι έξι άξονες προτεραιότητας, με τους αντίστοιχους στόχους και δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων:

Άξονας 1: Οριζόντιες δράσεις

Άξονας 2: Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Άξονας 3: Ισόρροπη συμμετοχή των φύλων σε ηγετικές θέσεις, θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων

Άξονας 4: Ισότητα των φύλων στις διαδικασίες πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης

Άξονας 5: Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας και της διδασκαλίας

Άξονας 6: Έμφυλη βία, συμπεριλαμβανόμενης της σεξουαλικής παρενόχλησης

Read more : Σχέδιο Δράσης

Συνεισφορά της ΕΙΦ του Παντείου Πανεπιστημίου στη σύνταξη της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

30/6/2021

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Παντείου Πανεπιστημίου κατέθεσε, κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τη συμβολή της στη σύνταξης της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Η συμβολή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των δράσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και της Ε.Ι.Φ.  για την εξάλειψη των διακρίσεων και την επίτευξη της ισότητας την περίοδο 2015-2021.

Read more: Συνεισφορά Ε.Ι.Φ. στην Εθνική Έκθεση

Προτάσεις της Ε.Ι.Φ. στη Σύγκλητο για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου
13-1-2021

Η Ε.Ι.Φ. υπέβαλε προτάσεις στη Σύγκλητο για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (ΕΚΛ) τους Παντείου Πανεπιστημίου. Οι περισσότερες από τις προτάσεις της έγιναν δεκτές από τη Σύγκλητο κατά τη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2021, οπότε ψηφίστηκε ο ΕΚΛ. Συγκεκριμένα έγιναν δεκτές οι προτάσεις της για

1. Ενσωμάτωση της κάτωθι παραγράφου στην αποστολή του πανεπιστημίου (άρθρο 1 ΕΚΛ):

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προστατεύει και προωθεί την ισότητα των φύλων και μεριμνά για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στην εκπαίδευση, στους όρους εργασίας και απασχόλησης και στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης το Πάντειο Πανεπιστήμιο μεριμνά ώστε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και τα μέλη του διοικητικού, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού να μπορούν να διεξάγουν την εργασία τους σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από κάθε μορφής διάκριση, άμεση ή έμμεση, και από κάθε μορφής σεξουαλική και ηθική παρενόχληση και προάγει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα όργανα διοίκησης και λήψης αποφάσεων.

2. Ενσωμάτωση στις Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών (άρθρο 70 ΕΚΛ) της κάτωθι παραγράφου: «Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων της, παρέχει στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά υπηρεσίες διαμεσολάβησης και συνδρομή».

3. Ενσωμάτωση και ορατότητα της Ε.Ι.Φ. και των αρμοδιοτήτων της μεταξύ των Επιτροπών του Παντείου Πανεπιστημίου (άρθρα 113 και 117 ΕΚΛ).


Print   Email