Το Δίκτυο Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) των ΑΕΙ συγκροτήθηκε τον Οκτώβρη του 2020 και συμμετείχαν αρχικά σε αυτό όσες  ΕΙΦ είχαν ήδη συσταθεί στα πανεπιστήμια της χώρας βάσει του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019)

Έκτοτε εντάσσονται στο Δίκτυο όσες νέες Ε.Ι.Φ. δημιουργούνται. Σκοποί της δικτύωσης των ΕΙΦ είναι η ανάπτυξη των μεταξύ τους συνεργασιών, η αλληλοενημέρωση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών,  η αλληλοβοήθεια και η συνεννόηση για τις θεσμικές τους αρμοδιότητες, η ανταλλαγή υλικού χρήσιμου στα αντικείμενα του έργου των ΕΙΦ, η διοργάνωση συζητήσεων ή επιμορφωτικών δράσεων χρήσιμων για τα αντικείμενα αυτά και, γενικά, η ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις των ΕΙΦ σε θέματα που αφορούν ή ενισχύουν το έργο τους. 

Το Δίκτυο είναι άτυπο, χωρίς νομική υπόσταση, δεν λειτουργεί ως ‘’δευτεροβάθμιο όργανο’’ που διαμορφώνει κοινή στρατηγική για λογαριασμό των ΕΙΦ και δεν αναιρεί την αυτοτέλεια και το ρόλο  της κάθε ΕΙΦ. Αντίθετα επιδιώκει να ενισχύσει τις επιμέρους Ε.Ι.Φ. στο έργο τους και να συμβάλει στη συλλογική προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ.

 


Print   Email