10/6/2022
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
‘’ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’’

Έχει αναρτηθεί στο www.opengov.gr, ο σύνδεσμος: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5957&cpage=10#comment-82921

Βάσει του Ν. 4589/2019 (άρθρο 33), έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλα σχεδόν τα ΑΕΙ της χώρας Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικά όργανα των Συγκλήτων και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες των Ε.Ι.Φ. είναι η εκπόνηση μεσοπρόθεσμων Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για κάθε ΑΕΙ.
Οι Ε.Ι.Φ έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των πρώτων Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), τα οποία έχουν εγκρίνει ή πρόκειται σύντομα να εγκρίνουν οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων. Σημειωτέον, ότι η εκπόνηση, υιοθέτηση και υλοποίηση των ΣΔΙΦ επιβάλλεται για τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας από την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, δεδομένου ότι, σε πρώτο χρόνο, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία HORIZON Europe (2021-2027) όσα πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς των χωρών της Ε.Ε. δεν διαθέτουν επίσημα εγκεκριμένα και εν ισχύ ΣΔΙΦ συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε δεύτερο χρόνο, προϋπόθεση για πρόσβαση στη χρηματοδότηση του HORIZON Europe θα αποτελεί η αποδεδειγμένη με στοιχεία υλοποίηση των δράσεων των εγκεκριμένων ΣΔΙΦ.
Θεωρώντας:

• ότι η πολιτική ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να αναβαθμιστεί,
• ότι ο θεσμικός ρόλος των Ε.Ι.Φ. είναι κομβικός για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής εντός κάθε ΑΕΙ και
• ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να στερήσει τα ΑΕΙ της χώρας από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Προτείνουμε ανά κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου τα εξής:

Το Δίκτυο Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) των ΑΕΙ συγκροτήθηκε τον Οκτώβρη του 2020 και συμμετείχαν αρχικά σε αυτό όσες  ΕΙΦ είχαν ήδη συσταθεί στα πανεπιστήμια της χώρας βάσει του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019)

Έκτοτε εντάσσονται στο Δίκτυο όσες νέες Ε.Ι.Φ. δημιουργούνται. Σκοποί της δικτύωσης των ΕΙΦ είναι η ανάπτυξη των μεταξύ τους συνεργασιών, η αλληλοενημέρωση, η ανταλλαγή καλών πρακτικών,  η αλληλοβοήθεια και η συνεννόηση για τις θεσμικές τους αρμοδιότητες, η ανταλλαγή υλικού χρήσιμου στα αντικείμενα του έργου των ΕΙΦ, η διοργάνωση συζητήσεων ή επιμορφωτικών δράσεων χρήσιμων για τα αντικείμενα αυτά και, γενικά, η ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις των ΕΙΦ σε θέματα που αφορούν ή ενισχύουν το έργο τους. 

Το Δίκτυο είναι άτυπο, χωρίς νομική υπόσταση, δεν λειτουργεί ως ‘’δευτεροβάθμιο όργανο’’ που διαμορφώνει κοινή στρατηγική για λογαριασμό των ΕΙΦ και δεν αναιρεί την αυτοτέλεια και το ρόλο  της κάθε ΕΙΦ. Αντίθετα επιδιώκει να ενισχύσει τις επιμέρους Ε.Ι.Φ. στο έργο τους και να συμβάλει στη συλλογική προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στα ΑΕΙ.

X