Ένα από τα πρώτα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για την έμφυλη βία και σεξουαλική παρενόχληση στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια:

https://usvreact.eu/el/

 

Ο πρόσφατος Κώδικας Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης (Μάρτιος 2021) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου:

https://www.cut.ac.cy/digitalAssets/100/100802_100Parartima33.pdf

 

Ο σχετικός οδηγός του Πανεπιστημίου Goldsmiths:

https://www.gold.ac.uk/media/documents-by-section/about-us/governance/policies/Goldsmiths-policy-on-sexual-violence-harassment-misconduct.pdf

 

Changing the Culture: Report of the Universities UK Taskforce examining violence against women, harassment and hate crime affecting university students”

https://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Documents/2016/changing-the-culture.pdf

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASTRAPI, που έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών παρέμβασης, μεθοδολογιών κατάρτισης και εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία για την ανάπτυξη αυτογνωσίας σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και τη μεταφορά των απαραίτητων δεξιοτήτων για το χειρισμό αναφορών και καταγγελιών:

https://astrapi-project.eu/

 

Εθνική νομοθεσία για την έμφυλη βία, ο πλέον σημαντικός  Ν. 4531/2018:

https://www.e-nomothesia.gr/oikogeneia/nomos-4531-2018-phek-62a-5-4-2018.html

 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μελέτη για την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων (FEMM) Bullying and sexual harassment at the workplace, in public spaces and in political life in the EU (2018):

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_STU(2018)604949

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών της ΓΓΙΦ στην Αθήνα:

https://www.isotita.gr/emfyli-via/

 

Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900:

https://womensos.gr/en/about-us-3/

 

 


Print   Email