Ερευνητικά και Επιμορφωτικά Προγράμματα

  Αρκετά από τα 131 ενεργά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Παντείου Πανεπιστημίου έχουν ως αντικείμενο διερεύνησης και επιμόρφωσης θέματα φύλου και ισότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

α) ProGender: Ψηφιακός κόμβος για τις έμφύλες επιπτώσεις της κρίσης του COVID -19 με συντονιστή φορέα το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Ταμείου Διμερών Σχέσεων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου της περιόδου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014– 2021 – πρόγραμμα του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου)[1]

β) BRING-In με συντονιστή φορέα το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020 (πρόγραμμα του Εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνιολογίας «Μέθεξη»)[2]

γ) “TransCity: Gender, Space, and Transitions in Athens” στο πλαίσιο του ΕΛΙΔΕΚ

δ) “Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents” στο πλαίσιο του Erasmus+, (πρόγραμμα του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου)

ε) “Affectscapes of Care: Gender-Based Violence and Resilience during the Covid-19 Pandemic” στο πλαίσιο του ΕΛΙΔΕΚ

στ) “Universities towards Diversity – UniDiversity” στο πλαίσιο του Προγράμματος της Ε.Ε. “Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020”, (πρόγραμμα του Εργαστηρίου του Τμήματος Κοινωνιολογίας «Μέθεξη»)

 

Επιπλέον από το 2015, στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα προγράμματα:

α) “Human Rights as a part of language training to prevent HRV and harmful practices in the communities (HR in Practice)” . (Ιανουάριος 2016-Δεκέμβριος 2018), στο πλαίσιο του προγράμματος JUST /2014/ACTION GRANTS[3].

β) «Ισότητα των Φύλων στο Εργατικό Δυναμικό: Η συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή/ιδιωτική ζωή στις Ελληνικές Βιομηχανίες» (Δεκέμβριος 2015 -Δεκέμβριος 2016), που συντονίζει το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του  Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014[4].

γ) “Combatting Trafficking in Women for Labour Exploitation in Domestic Work”, (Iούλιος 2013-Ιούνιος 2015), στο πλαίσιο του προγράμματος της Ε.Ε. “Rights, Equality and Citizenship Programme”[5].

 

[1] https://www.genderstudies.panteion.gr/?page_id=3162

[2] https://bring-in.eu/sites/default/files/docs/BRING_IN_D2.8_TrainingCurriculum_vfinal_Designed_GR_FINAL.pdf?fbclid=IwAR3eyail6kiPIXAxf135kHjp2GiuCD3Z5dPWbnB_RcjC4dJOaiNm4QDL-6Y

[3] https://www.genderstudies.panteion.gr/?page_id=2009

[4] Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.genderstudies.panteion.gr/?page_id=2019

[5] Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://progender.panteion.gr/

 


Print   Email